Quyết toán năm 2017

31/03/2018

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;
Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 26/3/2018 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;