Công khai ngân sách

Công khai trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 202018/02/2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2020.

Xem chi tiết >>

Công khai tài chính năm 202002/02/2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai tài chính năm 2020.

Xem chi tiết >>

Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 202101/02/2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Xem chi tiết >>

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 202108/01/2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
File báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý IV năm 202007/01/2021

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý IV năm 2020.

Xem chi tiết >>

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 202005/10/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020.

File báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 202001/07/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020.

File báo cáo Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 202001/04/2020

Thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý I năm 2020.

Xem chi tiết >>

Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ " Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”11/02/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ "Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020”.
File báo cáo Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ "Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020” của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
 

Xem chi tiết >>

Công khai tài chính năm 201909/01/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai tài chính năm 2019.
File báo cáo công khai tài chính năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 201909/01/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2019.
File báo cáo công khai Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai09/01/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
File báo cáo công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
 

Xem chi tiết >>

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai03/01/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
File báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Đánh giá thực hiện thu - chi quý IV năm 201931/12/2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý IV năm 2019.
File báo cáo công khai đánh giá thực hiện thu – chi quý IV năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
 

Xem chi tiết >>

Đánh giá thực hiện thu - chi quý III năm 201912/10/2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý III năm 2019.
File báo cáo công khai đánh giá thực hiện thu – chi quý III năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:
 

Xem chi tiết >>

Đánh giá thực hiện thu - chi quý II năm 201909/07/2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý II năm 2019.
File báo cáo công khai đánh giá thực hiện thu – chi quý II năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Đánh giá thực hiện thu - chi quý I năm 201905/04/2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý I năm 2019.
File báo cáo công khai đánh giá thực hiện thu – chi quý I năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 201908/01/2019

Thực hiện Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
File báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau:

Xem chi tiết >>

Công khai tài chính năm 201802/01/2019

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính năm 2018

Xem chi tiết >>

Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 201804/07/2018

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và  Truyền thông báo cáo Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Xem chi tiết >>

Quyết toán năm 201731/03/2018

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;
Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 26/3/2018 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;

Xem chi tiết >>