STT Tên dự án Năm
1 Quyết toán năm 2017 Năm 2017

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 17A/QĐ-TTCNTT&TT 11/03/2020
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2019 2019 Biểu số 3 05/02/2020
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2019 2019 Biểu số 3 03/01/2020
4 Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 26A/QĐ-TTCNTT&TT 08/11/2019
5 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2019 2019 Biểu số 3 12/10/2019
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2019 2019 Biểu số 3 09/07/2019
8 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 21/06/2019
9 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2019 2019 Biểu số 3 05/04/2019
10 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2019” 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 04A/QĐ-TTCNTT&TT 17/01/2019
11 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2019

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 02/QĐ-CKNS; Biểu số 4 17A/QĐ-TTCNTT&TT 11/03/2021
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 2020 Biểu số 3 02/02/2021
3 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý IV năm 2020 2020 Biểu số 3 07/01/2021
4 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 46/QĐ-TTCNTT&TT 29/12/2020
5 Công khai điều chỉnh dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 45/QĐ-TTCNTT&TT 26/11/2020
6 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2020 2020 Biểu số 3 05/10/2020
7 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
8 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2020 2020 Biểu số 3 07/07/2020
9 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 36A/QĐ-TTCNTT&TT 26/06/2020
10 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2020 2020 Biểu số 3 03/04/2020
11 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2020 2020 Biểu số 3 03/04/2020
12 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 13/03/2020
13 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2020” 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 05/QĐ-TTCNTT&TT 11/02/2020
14 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 03/QĐ-TTCNTT&TT 09/01/2020
15 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 03/01/2020

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Tải về
1 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý II năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
2 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2021 2021 Biểu số 3 13/07/2021
3 Công khai dự toán thực hiện một số nội dung thuộc nhiệm vụ: “Ứng phó sự số an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 16A/QĐ-TTCNTT&TT 13/04/2021
4 Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2021 2021 Biểu số 3 07/04/2021
5 Công khai dự toán thực hiện nhiệm vụ: “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021” 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02A/QĐ-TTCNTT&TT 05/02/2021
6 Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 02/QĐ-TTCNTT&TT 01/02/2021
7 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS 01/QĐ-TTCNTT&TT 08/01/2021