Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

01/09/2016

Từ ngày 01/7/2016, việc cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (ATTTM) được thực hiện theo Nghị định 108/2016/NĐ-CP .
Theo đó, quy định về thời hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTTM là 10 năm và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTTM.
Xem chi tiết tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP.

Đ.T.T.V