Bộ TT&TT thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(01/06/2021)

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/5/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 716/QĐ-BTTTT về việc thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.