Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
42%
 
17%
 
19%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/08/2018

- Nhiệm vụ: Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Tên gói thầu: Triển khai ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Giá gói thầu: 756.110.900 đồng
- Nguồn vốn: Quản lý hành chính
- Hình thức lựa chọn gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
- Thời gian bắt đầu tổ chức: Tháng 8 năm 2018
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày