Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
43%
 
17%
 
19%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2019

09/01/2020

Thực hiện Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2019.
File báo cáo công khai Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu chi hoạt động dịch vụ năm 2019 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau: