Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
43%
 
17%
 
19%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Đánh giá thu chi quý I năm 2020

01/04/2020

Thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông báo cáo Công khai Đánh giá thực hiện thu – chi quý I năm 2020.

File báo cáo công khai đánh giá thực hiện thu – chi quý I năm 2020 của Trung tâm CNTT & TT cụ thể như sau: Tại đây